Η ακτινογραφία των αναδιαρθρώσεων δανείων και νέων υποθηκών

*Αντρέας Φ. Χριστοφορίδης / Landbank Real Estate Analytics

Σε αξία, οι αναδιαρθρώσεις σε ολόκληρη την Κύπρο ανήρθαν στα €159,1 εκατ. περίπου, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 37.8% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αναφορικά με το τύπο των ακινήτων, και συνεχίζοντας την τάση προηγούμενων χρόνων, το μεγαλύτερο ποσοστό αναδιαρθρώσεων τόσο σε αριθμό (461) όσο και σε αξία (€49 εκατ.) αφορούσε χωράφια. Ακολουθούν τα οικόπεδα με 145 αναδιαρθρώσεις συνολικής αξίας €43 εκατ. και οι κατοικίες με 109 αναδιαρθρώσεις αξίας €27 εκατ.

Ιστορικά, η συσχέτιση της απόδοσης του χρηματοπιστωτικού τομέα με την επίδοση του κλάδου των ακινήτων, και κατ’ επέκταση της πραγματικής οικονομίας, είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Έχοντας ως δείκτες (i) την πρόοδο των αναδιαρθρώσεων και (ii) των νέων υποθηκών, μπορούμε να εξετάσουμε τη μελλοντική επίδοση του κλάδου συνολικά τόσο από την πλευρά προσφοράς όσο και από αυτή της ζήτησης (ceteris paribus). Μέσω του δυναμικού εργαλείου μας real estate market intelligence, μας παρέχεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε και να μελετήσουμε τις τάσεις που δημιουργούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και να εστιάσουμε στις επιδόσεις κάθε επαρχίας ξεχωριστά.

Στην παρούσα έκθεση επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπάρχουν για το παρόν έτος, τόσο σε Παγκύπρια βάση όσο και για την κάθε μία από τις πέντε επαρχίες. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα καλύπτουν την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Κατά την περίοδο αναφοράς (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021) ο αριθμός πωλήσεων ακινήτων Παγκύπρια ανήλθε στις 11,491, εκ των οποίων οι 875 αφορούσαν αναδιαρθρώσεις δανείων, δηλαδή σε ποσοστό 7,6% περίπου. Σε σχέση με την περσινή περίοδο, ο αριθμός των αναδιαρθρώσεων παρουσιάζει συνολική μείωση της τάξης του 27.3%.

Σε αριθμό, η Λευκωσία κατέχει την πρωτιά με 329 αναδιαρθρώσεις, ή 38%, του συνόλου των αναδιαρθρώσεων. Ακολουθεί η Λεμεσός με 26%, και η Πάφος και Λάρνακα με 16% η καθεμιά. Οι λιγότερες αναδιαρθρώσεις σε αριθμό, 37 ή 4%, καταγράφηκαν στην Επαρχία Αμμοχώστου.

4037858696786990 image

4037858788046990 image

Σε αξία, οι αναδιαρθρώσεις σε ολόκληρη τη Κύπρο ανήρθαν στα €159,1 εκ. περίπου, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 37.8% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Στη Λευκωσία καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό, 40%, με συνολικά €64 εκ.  και ακολουθεί η Λεμεσός με 34% του συνόλου.

4037859009254990 image

Όπως συνηθίζεται, οι περισσότερες συναλλαγές σε αξία έλαβαν χώρα κατά τους μήνες Ιούνιο – Σεπτέμβριο, με συνολικά €99εκ. Μόνο κατά τους δύο μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο, οι συναλλαγές άγγιξαν τα €60εκ.

Αναφορικά με το τύπο των ακινήτων, και συνεχίζοντας την τάση προηγούμενων χρόνων, το μεγαλύτερο ποσοστό αναδιαρθρώσεων τόσο σε αριθμό (461) όσο και σε αξία (€49 εκ.) αφορούσε χωράφια. Ακολουθούν τα οικόπεδα με 145 αναδιαρθρώσεις συνολικής αξίας €43 εκ. και οι κατοικίες με 109 αναδιαρθρώσεις αξίας €27εκ.

4037859391922990 image

Υποθήκες
Βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 εκχωρήθηκαν Παγκύπρια 11.289 υποθήκες συνολικής αξίας €2,2 δις. περίπου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι υποθήκες φαίνεται να έτυχαν αύξησης 14.2%, σε αριθμό και 9,3% σε αξία. Η μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση καταγράφηκε κατά την τριμηνία Μαρτίου-Μαΐου και ειδικότερα τον μήνα Απρίλιο όπου έφτασε το 242,2% σε όγκο και 183,6% σε αξία. Οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις καταγράφηκαν το μήνα Ιούλιο με 24,5% σε αριθμό και τον μήνα Αύγουστο με 43,6% σε αξία.

4037859585518990 image

4037859669914990 image

4037859747290990 image

Επαρχία Λευκωσίας
Κατά την περίοδο αναφοράς, στη Λευκωσία έλαβαν χώρα 329 αναδιαρθρώσεις συνολικής αξίας €64 εκ. περίπου. Σε αριθμό και αξία, παρουσιάζονται μειωμένες κατά 32,9% και 55,3% αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι περισσότερες αφορούσαν χωράφια, σε ποσοστό 45.3%, και ακολούθως οικόπεδα με 20,4%. Οι αναδιαρθρώσεις διαμερισμάτων καταγράφονται στο 14% του συνόλου και των κατοικιών στο 10%. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται ελαφρώς αναλύοντας τις αξίες των αναδιαρθρώσεων, αφού υπερτερούν αυτές που αφορούν οικόπεδα με συνολική αξία περίπου €16,8 εκ., ή 26,3%. Ακολουθούν οι αναδιαρθρώσεις χωραφιών με €12,8 εκ., ή 20%, και κατοικιών, εμπορικών κτηρίων και γραφείων με 12,3% περίπου για κάθε κατηγορία.

Οι υποθήκες κατά την ίδια περίοδο στην επαρχία Λευκωσίας, έτυχαν αύξησης κατά 24,2% σε αριθμό και σε 2,4% σε αξία, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι ισχυρές αυξητικές τάσεις της περιόδου Μαρτίου – Μαΐου δεν άφησαν περιθώρια επηρεασμού της γενικής εικόνας της περιόδου αναφοράς από επιμέρους μειώσεις που παρατηρήθηκαν σε ορισμένους μήνες.

Επαρχία Λεμεσού
Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, στην Επαρχία Λεμεσού καταγράφηκαν συνολικά 227 αναδιαρθρώσεις δανείων αξίας €53 εκ. Σε αριθμό και αξία, παρουσιάζονται μειωμένες κατά 17,7% και 8% αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις αφορούν γη, με το 62,5% του συνόλου να αποτελείται από χωράφια και το 15,4% οικόπεδα. Οι αναδιαρθρώσεις κατοικιών ακολουθούν με 11,9%. Σε αξία, και πάλι υπερτερούν οι αναδιαρθρώσεις γης με τα οικόπεδα να ανέρχονται στα €22,1 εκ., ή 41,7% της συνολικής αξίας και τα χωράφια στα €19,7 εκ. ή 37,1%. Ακολουθούν οι κατοικίες με €6,2 εκ., ή 11,7%.

Στη Λεμεσό, παρόλες τις αρνητικές οικονομικές προβλέψεις και την αβεβαιότητα λόγω της απότομης διακοπής του ΚΕΠ, καταγράφηκε αύξηση στην εκχώρηση υποθηκών τόσο σε αριθμό όσο και σε αξία. Συγκεκριμένα, η γενική αύξηση στο αριθμό των υποθηκών ανήλθε στο 5,9%, και στο 16,6% σε αξία.

Επαρχία Λάρνακας
Στην Επαρχία Λάρνακας καταγράφηκαν 143 αναδιαρθρώσεις συνολικής αξίας €16,2 εκ. Σε αριθμό και αξία, παρουσιάζονται μειωμένες κατά 17,3% και 26,2% αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ανά κατηγορία ακινήτου, οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις τόσο σε αριθμό (66 ή 46,1%) όσο και σε αξία (€5 εκ. ή 30,9%) αφορούν χωράφια και ακολουθούν οι κατηγορίες των οικοπέδων και των κατοικιών.

Η εκχώρηση υποθηκών στην Επαρχία Λάρνακας για την περίοδο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου 2021 έτυχε αύξησης 13,9% περίπου σε αριθμό και 9,7% σε αξία σε ετήσια βάση. Παρόλο που η χρονιά ξεκίνησε με αρνητικούς οιωνούς, οι τέσσερεις μήνες Μάρτιος – Ιούνιος κατέγραψαν ισχυρές αυξήσεις. Τα θετικά πρόσημα που καταγράφηκαν τους μήνες αυτούς ήταν αρκετά για να ανατρέψουν την αρχική εικόνα.

Επαρχία Αμμοχώστου
Στην Επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκαν οι λιγότερες αναδιαρθρώσεις, 37 σε αριθμό, αξίας €5,1 εκ. Σε αριθμό και αξία, παρουσιάζονται μειωμένες κατά 57% και 41,8% αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επί του συνόλου, το 73% αφορούσε χωράφια.  Σε αξία, οι αναδιαρθρώσεις χωραφιών πλησίασαν τα €3,4 εκ. αποτελώντας το 65,8% του συνόλου. Οι αναδιαρθρώσεις που καταγράφηκαν για άλλες κατηγορίες ακινήτων (διαμερίσματα, καταστήματα, κατοικίες και οικόπεδα) ήταν αμελητέες.

Όπως και στην περίπτωση των αναδιαρθρώσεων, έτσι και στις υποθήκες, στην επαρχία Αμμοχώστου εκχωρήθηκαν οι λιγότερες τόσο σε αριθμό (686) όσο και σε αξία (€253,4 εκ.), σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχίες. Ωστόσο, η γενική εικόνα είναι ενθαρρυντική αφού καταγράφηκε ετήσια αύξηση 18,7% σε αριθμό και 91,2% σε αξία. Όπως και στις πλείστες επαρχίες, έτσι και στην Αμμόχωστο, η αρχική αρνητική εικόνα κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους αντιστράφηκε, παρουσιάζοντας ισχυρές αυξητικές τάσεις μεγέθους μέχρι και 352,2% σε αριθμό και 414,6% σε αξία υποθηκών κατά το μήνα Απρίλιο.

Επαρχία Πάφου
Τέλος, στην Επαρχία Πάφου καταγράφηκαν 139 αναδιαρθρώσεις συνολικής αξίας €20,7 εκ. Σε αριθμό και αξία, παρουσιάζονται μειωμένες κατά 22,3% και 14,7% αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε αριθμό, η Επαρχία κατέχει τη προτελευταία θέση μετά την Αμμόχωστο με το 55,4% των αναδιαρθρώσεων να αφορά χωράφια και το 18% περίπου κατοικίες. Σε αξία, το μεγαλύτερο ποσό αναδιαρθρωμένων ακινήτων, €8,12 εκ. ή 39,2%, αφορούσε χωράφια, με τις κατοικίες να ακολουθούν καταγράφοντας αναδιαρθρώσεις αξίας €7,3 εκ. ή 35,3%. Μικρότερης αξίας αναδιαρθρώσεις καταγράφηκαν για καταστήματα, διαμερίσματα και οικόπεδα.

Οι δυσκολίες του προηγούμενου έτους επηρέασαν αρνητικά και την αξία των καταχωρημένων υποθηκών κατά την περίοδο αναφοράς. Παρόλο που σε αριθμό καταγράφηκε μικρή αύξηση ύψους 1,44% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η αξία των καταχωρημένων υποθηκών παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό 26,5%. Η τάση για μείωση της αξίας των υποθηκών είναι εμφανής σε όλη τη διάρκεια της περίοδο αναφοράς αφού θετικά πρόσημα καταγράφηκαν μόνο τους μήνες Απρίλιο (58,34%), Ιούνιο (119,8%) και Ιούλιο (18,5%).

Η Landbank Property Consultants LTD ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κυπριακή αγορά ακινήτων. Οι αρχές μας βασίζονται σε δύο θεμελιώδεις πυλώνες: τις μοναδικές απαιτήσεις των πελατών μας κατά την αγορά κατοικίας, επιχείρησης ή επενδυτικού ακινήτου και την εκτεταμένη και απαράμιλλη γνώση της τοπικής αγοράς ακινήτων. Ως εκ τούτου, έχουμε διαμορφώσει μια δομημένη και καλά ενημερωμένη προσέγγιση που διασφαλίζει ότι οι ειδικοί μας μπορούν να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τις ανάγκες σας.

Μέσω του καινοτόμου εργαλείου μας Real Estate Market Intelligence αναλύεται και ταξινομείται με ακρίβεια ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο δεδομένων πέραν των 100,000 συναλλαγών Παγκύπρια.

Όπως όλοι γνωρίζουμε η Πληροφορία είναι Χρυσός! Τώρα έχετε όλοι πρόσβαση στην χρυσή πληροφόρηση των ακινήτων στην Κύπρο. Πώς; Απλά με ένα κλικ. 

Φέρνουμε κοντά σας την τάση πωλήσεων ακινήτων στη Λευκωσία την οποία μπορείτε και μόνοι σας να εξάγετε τώρα πια, μέσα από την πλατφόρμα Real Estate Market Intelligence

Μπορείτε με μερικά κλικ να έχετε στα χέρια σας μια απλή και γρήγορη ανασκόπηση τιμών, μονάδων πώλησης και συγκρίσεων για την περίοδο που εσείς θέλετε! Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε πρόσβαση, τώρα! 

Βελτιώστε τις γνώσεις σας γύρω από τα πεπραγμένα της κτηματικής αγοράς σε όλη την Κύπρο, εύκολα, γρήγορα και στο χρόνο που εσείς το χρειάζεστε. Πατήστε στον σύνδεσμο και αφήστε τους άλλους να αναρωτιούνται γιατί κινείστε πιο γρήγορα από όλους στις κτηματικές δράσεις.

Η παρούσα ανασκόπηση πηγάζει από το εργαλείο  LANDBANK REAL ESTATE ANALYTICS που δίδει συγκριτικό πλεονέκτημα σε όσους ασχολούνται με το κλάδο ακινήτων.